top of page

'בית לחיים' > בית בקהילה - דיור מיוחד לדיירים עצמאיים

בית בקהילה - דיור מיוחד לדיירים עצמאיים

החזון שלנו

בבית  אורי שואפים לראות את העולם והאדם כחלקים משלימים ולנסות להבינם ככלל וכפרט. 


במעגל הצמיחה הזה אנחנו מאפשרים בחירה והתאמה גם בדיור ולכן מרחיבים את האפשרויות העומדות בפני כל אדם על ידי פתיחת דירות בקהילה, הנסמכות על תפיסת עולם הנשענת על הגישה האנתרופוסופית ומעמידה את האדם במרכז.


אנחנו מכוונים להרחבת האוטונומיה והביטוי האישי יחד עם התבוננות חברתית וקהילתית, שואפים לכבד ולהעריך את הדומה ואת השונה וחותרים לאמונה המכירה ברוח השלמה הקיימת בכל אדם, יחד עם מגבלותיו ועם כל מה שמפריד ומבדיל בינינו, בשאיפה למצוא את המאחד אותנו עמו ועם העולם שסביבנו. אנחנו שואפים שדרכנו האישית והמשותפת תהיה מסע של צמיחה.


אנחנו שואפים להתכוון לעבודה פנימית אישית וצוותית ולפעול מתוך שיקול דעת. 


אנחנו תופסים את עצמנו כמלווים במסע החיים הגשמי והרוחני, לומדים ומלמדים. מכוונים לקשר של תמיכה והתעניינות עם המשפחות, תוך מתן אפשרות לחיות חיים קהילתיים בוגרים ועצמאיים ככל הניתן, לבטא יכולת לתרום באופן יצרני ויצירתי לקהילה ולחברה ולחוות חיי תרבות וחברה עשירים ומגוונים. אנחנו מאמינים כי הרחבת כישורי חיים ומיומנויות חברתיות תשמש בסיס לעצמאות, אוטונומיה ובחירה אישית. לכל אדם יש זכות לנהל את חייו, לבחור את בחירותיו, לתרום ולהיתרם מעצם היותו חלק מהחברה. אנחנו שמים למטרה לייצר שירותים בדמות תכניות מגוונות של ליווי, תיווך ותמיכה עם ועבור האדם. 


מטרתנו היא לאפשר ולתמוך בצרכים וחלומות של האדם בדירות קטנות, במבט אישי המכוון לפרט ולקהילה, תוך אמונה חזקה בזכות לאוטונומיה אישית והגדרה עצמית.


החיים בדירה הם חיי בית בתוך הקהילה של שכונת גבעת המורה, חיים המותאמים לכל אדם, לצרכיו האישיים, לטעמו ולחלומותיו. בשנת 2010 נרכשה דירה בבניין מגורים בשכונת גבעת המורה ולאחר שיפוץ הוכשרה למגורי קבע לארבעה דיירים – דירת גדעון. בשנת 2016 נרכש בסמיכות, בית פרטי גדול עם חצר רחבה, אשר שופץ באופן מלא והותאם לבית קבוצתי לחיים ל-10 דיירים נוספים. הליווי המקצועי תומך בהרחבת האוטונומיה וההכללה של הדיירים בקהילה, בשכונה, בעיר ומעבר לה. הדיירים מקיימים קשרים עם השכנים, פעילים באירועים בשכונה ובעיר ומקיימים גם קשרים קהילתיים הדוקים בתוך בית אורי. חלק מן הדיירים עובד במגוון הסדנאות שבבית אורי, ועבור דיירים מתאימים אנחנו מאתרים תעסוקה בעפולה והסביבה. 

bottom of page