top of page

תחום פארא רפואי

בבית אורי מתקיים מגוון גדול של תרפיות, חלקן מתחום הידע האנתרופוסופי וחלקן ממקצועות הבריאות. התרפיסטים כולם עובדים בשיתוף למען הפרייה הדדית וצמיחה משותפת.

התרפיות מכוונות לשיפור רווחתם האישית של הדיירים על-ידי שימור ושיפור יכולות פיזיות, נפשיות ומנטליות בעבודה ישירה עם דיירים ספציפיים, בעבודה עם קבוצות של דיירים ו/או על-ידי שינוי בסביבת העבודה והמגורים של הדיירים.

התרפיסטים עובדים ישירות עם הדיירים באופן אינדיבידואלי וקבוצתי, מדריכים את המטפלים, מקיימים ישיבות-צוות לדיון על דיירים ובנושאים מקצועיים שונים, שותפים לבניית תכניות-קידום ולמעקב על ביצוע המטרות שהוצבו (בתחום התרפיות). כמו-כן עוקבים ומדריכים לגבי ציוד הקשור לתפקוד של דיירים בתחומים השונים ונמצאים בקשר עם ספקים חיצוניים. יוזמים ומבצעים פרויקטים שונים לטווח הארוך והקצר. מבצעים רישום ומעקב אחר כל הנ"ל.

bottom of page