top of page

בית הספר > יום שהות ארוך

יום שהות ארוך

לאור צרכי המשפחות ותלמידי בית הספר האקסטרנים, אנחנו מאפשרים יום שהות ארוך, לאחר סיום יום הלימודים. לשם כך, פועלת בבית אורי דירה מיוחדת המותאמת לצרכי התלמידים שממשיכים בפעילויות אחר הצהריים עד השעה 18.00 ומשתתפים במגוון החוגים ופעילויות הפנאי. כמו כן, חלק מבני נוער אקסטרנים משולבים בדירות הנוער האחרות, וזאת במטרה לאפשר להם תקשורת ושילוב בפעילויות חברתיות ופנאי עם בני גילם.  

bottom of page