To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

בריאות הדייר

בית אורי שם לו למטרה לדאוג לבריאות הדייר בכל מכלול חייו.  מחיי הנפש עד בריאות הגוף. מושקעים משאבים ומאמצים רבים לבניית והכשרת צוות מקצועי, מכשור מתקדם ליצירת תנאים מתאימים לבקרה וטיפול באיכות הגבוהה ביותר.