top of page

בריאות הדייר

בית אורי שם לו למטרה לדאוג לבריאות הדייר בכל מכלול חייו.  מחיי הנפש עד בריאות הגוף. מושקעים משאבים ומאמצים רבים לבניית והכשרת צוות מקצועי, מכשור מתקדם ליצירת תנאים מתאימים לבקרה וטיפול באיכות הגבוהה ביותר.

bottom of page